Home > Data consultation > Aqueous species
 
Aqueous speciesFormula
 CsBrCsBr 
Thermodynamics
Individual properties
Molar weight: 212.809 g/mol  ΔGºf-395,848 J/mol ref.  Sº: 239.74 J/mol/K ref. 
  ΔHºf-372,471 J/mol ref.  Cp: -111.21 J/mol/K ref. 
Reaction properties
Chemical reaction:  Br- + Cs+ = CsBr 
log10(Keq) = A + B.T + C.T-1 + D.log10(T) + E.T−2 (with T expressed in Kelvin)
A B C D E
 6.43295249e+2   9.99174114e-2   -3.50701595e+4   -2.33503499e+2   1.98689632e+6 
Van t'Hoff
@ 25°C, 1 bar: log 10(Keq)0.02
ΔH°r7,047 J/mol ref.
T (ºC) : 0 25 60 100 150 200 250 300
log 10(Keq):  -0.08   0.02   0.16   0.31   0.50   0.70   0.97   1.36 
HKF
ref.a1*10:40.02 
a2*10-2:65.17 
a3:-1.59 
a4*10-4:-14.32 
c1*10:-39.39 
C2*10-4:-35.34 
ω*10-5:-0.00 

Home | Legal information | Private area | Contact us | RSS 2.0 BRGM − 3, avenue Claude Guillemin − 45060 Orléans Cedex 2